Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din förskola!

Det här är ett enkelt verktyg för att snabbtesta hur din förskolas verksamhet följer författningarnas krav. Tanken är att verktyget ska ge underlag för diskussion om förskolans verksamhet, och kunna användas som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet.

I sin regelbundna tillsyn av förskolan granskar Skolinspektionen först och främst huvudmannens ansvarstagande för verksamheten. De frågor som finns med i verktyget återspeglar viktiga områden gällande förskolans verksamhet, som därmed är centrala för huvudmannens ansvarstagande. Här kan du se vad vi granskar i förskolan: www.skolinspektionen.se/indikatorer

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport som går att skriva ut. STARTA!"

Har du frågor? Mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se

 

Starta!

1. Utveckling och lärande 1

Kommunen tar hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov och ser till att kvaliteten är likvärdig i kommunens förskolor.

2. Utveckling och lärande 2

Förskolornas arbete sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

3. Utveckling och lärande 3

Förskolorna har ett varierat innehåll som stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder trygg omsorg.

4. Utveckling och lärande 4

I förskolorna ges alla barn det stöd och den stimulans de behöver för att de, utifrån egna förutsättningar, ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

5. Utveckling och lärande 5

De barn i förskolorna som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd får det stöd som deras speciella behov kräver.

6. Grundläggande värden och inflytande 1

Förskolorna arbetar systematiskt med att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på.

7. Grundläggande värden och inflytande 2

Barnens bästa är utgångspunkt för verksamheten och barnen ges aktivt inflytande över utbildningen.

8. Trygghet och god miljö i övrigt 1

Miljön präglas av trygghet, omtanke om barnens välbefinnande och en god omsorg.

9. Trygghet och god miljö 2

I förskolorna bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barnen.

10. Ledning och utveckling av utbildningen

Huvudmannen planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar kontinuerligt verksamheten.

11. Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 1

Förskolechefen tar sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar för att utbildningen utvecklas.

12. Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 2

Förskolecheferna ansvarar för att verksamheten når sina mål och för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete vid förskoleenheten samt omsätter resultaten i åtgärder för att uppfylla de nationella målen.

13. Ledningsstruktur och organisering av utbildningen

Förskoleenhetens yttre och inre organisation samt ledningsstruktur överensstämmer med författningarna.

14. Förskollärare och den pedagogiska verksamheten

Det finns tillgång till förskollärare i kommunens förskolor för att leda de målstyrda processerna i förskolorna.

15. Personalkompetens 1

Förskolechefen har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

16. Personalkompetens 2

Personalen vid förskoleenheterna har utbildning och kompetens för de uppgifter de ska bedriva.

17. Personalkompetens 3

Personalen vid förskoleenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling och har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.

18. Erbjudande av utbildning

Kommunen informerar om rätt till plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

19. Rätt till plats

Kommunen erbjuder förskoleplats (alt. plats i pedagogisk omsorg) i enlighet med författningarna.

20. Gruppsammansättningens lämplighet

Barngrupperna har anpassats till behoven i olika förskolor så att barnen överallt erbjuds en god miljö där förskolan uppfyller kraven på att tillgodose behovet av omsorg samt en god pedagogisk verksamhet.

21. Materiella resurser

För utbildningen i förskolan finns nödvändiga materiella resurser för att syftet med utbildningen ska kunna uppnås.

22. Handläggningsrutiner

Förskolorna har fungerande handläggningsrutiner och beslut fattas i enlighet med författningarna.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Du kan skriva ut resultatet men inte spara det på din dator. Vilken färg dominerar i ditt resultat? Klicka här om du vill fundera över resultatet.
Skolinspektionen har för avsikt att fortsätta utveckla Kolla din förskola! Av det skälet vill vi gärna få dina synpunkter om verktyget har varit till någon hjälp för dig. Du kan skicka dina synpunkter till webbredaktionen@skolinspektionen.se.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Utveckling och lärande 1

Testtext bla bla

2. Utveckling och lärande 2

Testtext bla bla

3. Utveckling och lärande 3

Testtext bla bla

4. Utveckling och lärande 4

Testtext bla bla

5. Utveckling och lärande 5

Testtext bla bla

6. Grundläggande värden och inflytande 1

Testtext bla bla

7. Grundläggande värden och inflytande 2

Testtext bla bla

8. Trygghet och god miljö i övrigt 1

Testtext bla bla

9. Trygghet och god miljö 2

Testtext bla bla

10. Ledning och utveckling av utbildningen

Testtext bla bla

11. Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 1

Testtext bla bla

12. Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 2

Testtext bla bla

13. Ledningsstruktur och organisering av utbildningen

Testtext bla bla

14. Förskollärare och den pedagogiska verksamheten

Testtext bla bla

15. Personalkompetens 1

Testtext bla bla

16. Personalkompetens 2

Testtext bla bla

17. Personalkompetens 3

Testtext bla bla

18. Erbjudande av utbildning

Testtext bla bla

19. Rätt till plats

Testtext bla bla

20. Gruppsammansättningens lämplighet

Testtext bla bla

21. Materiella resurser

Testtext bla bla

22. Handläggningsrutiner

Testtext bla bla