Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din historieundervisning!

 Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur historieundervisningen ser ut på din skola och hur den kan utvecklas.

Utgångspunkten för kursplanen i historia i grundskolan är att alla människor har ett historiemedvetande. Människor styrs och påverkas av händelser och skeenden i det förflutna, men människor har också en förmåga att aktivt förändra sin tillvaro. Att på detta sätt uppfatta historia som en pågående process som vi själva berörs av och del­tar i, är ett uttryck för ett utvecklat historiemedvetande. Genom ett sådant synsätt blir eleverna själva en del av historien.

Syftesbeskrivningen i kursplanen avslutas med en sammanfattning i form av fyra ämnesspecifika förmågor (historisk referensram, källhantering, historieanvändning och historiska begrepp), som tillsammans är utgångspunkten för att utveckla elevernas historiemedvetande.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla
webbredaktionen@skolinspektionen.se

Starta!

1. Historiska sammanhang

 

Genom historieundervisningen får eleverna förståelse för hur olika händelser, processer, idéer och skeden formar och förändrar samhället.

2. Långa tidsperspektiv

 

I historieundervisningen får eleverna en kronologisk överblick med långa tidsperspektiv och utvecklingslinjer.

3. Det förflutna formar samtid och framtid

 

I historieundervisningen förstår eleverna hur och vad i det förflutna som påverkat och format deras egen tillvaro och samtid. De får också resonera kring hur det förflutna och det nuvarande kan komma att forma framtiden.

4. Historiska förklaringar

I historieundervisningen får eleverna formulera historiska förklaringar.

5. Begreppsparet kontinuitet och förändring

 

I historieundervisningen får eleverna använda begreppsparet kontinuitet och förändring.

6. Historieämnet källkritiska metod

I historieundervisningen får eleverna en orientering i historieämnets källkritiska metod

7. Historiskt källmaterial

I historieundervisningen får eleverna tolka och värdera historiska källor med källkritiska frågor.

8. Historisk empati

Eleverna får möjligheter att utveckla historisk empati.

9. Hur historia kan användas för att skapa gemenskaper

I historieundervisningen får eleverna reflektera kring hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper.

10. Hur historia kan användas för att skapa nationella identiteter

I historieundervisningen får eleverna reflektera kring hur historia kan användas för att skapa och stärka nationella identiteter.

11. Hur historia används i samhället

I historieundervisningen får eleverna reflektera kring hur historiska berättelser används i samhället.

12. Hur historia används för att skapa identiteter

I historieundervisningen får eleverna reflektera över hur identiteter skapas genom användning av historia.

13. Undervisningen behandlar samtliga förmågor

Lärarna har god förståelse av vad kursplanens förmågor innebär.

14. Det centrala innehållet

Undervisningen behandlar hela det centrala innehållet.

15. Läromedel

De läromedel som används i undervisningen ger eleverna möjligheter att utveckla samtliga ämnesspecifika förmågor.

16. Skolverkets material

Lärarna använder Skolverkets material för bedömning och inspiration.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Historiska sammanhang

Testtext bla bla

2. Långa tidsperspektiv

Testtext bla bla

3. Det förflutna formar samtid och framtid

Testtext bla bla

4. Historiska förklaringar

Testtext bla bla

5. Begreppsparet kontinuitet och förändring

Testtext bla bla

6. Historieämnet källkritiska metod

Testtext bla bla

7. Historiskt källmaterial

Testtext bla bla

8. Historisk empati

Testtext bla bla

9. Hur historia kan användas för att skapa gemenskaper

Testtext bla bla

10. Hur historia kan användas för att skapa nationella identiteter

Testtext bla bla

11. Hur historia används i samhället

Testtext bla bla

12. Hur historia används för att skapa identiteter

Testtext bla bla

13. Undervisningen behandlar samtliga förmågor

Testtext bla bla

14. Det centrala innehållet

Testtext bla bla

15. Läromedel

Testtext bla bla

16. Skolverkets material

Testtext bla bla