Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla situationen för dina integrerade elever!

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur skolsituationen ser på din skola ut för elever mottagna i grundsärskolan men som får hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se

 

Starta!

1. Förutsättningar 1

 

På vår skola får lärare som ska undervisa integrerade elever förutsättningar att sätta sig in i grundsärskolans kursplaner.

2. Förutsättningar 2

 

På vår skola får lärarna som ska undervisa en integrerad elev information om elevens funktionsnedsättning och dess påverkan på lärandet.

3. Planering av undervisningen

 

På vår skola planerar lärare undervisning och uppgifter utifrån grundsärskolans kursplaner för de integrerade eleverna.

4. Forum för samverkan

 

På vår skola finns organiserade tillfällen då lärare och annan personal (såsom elevhälsopersonal och förekommande assistenter) ses och diskuterar undervisningen för skolans integrerade elever samt strategier kring arbetet att undervisa enligt två kursplaner.

5. Delaktighet i undervisningen 1

 

På vår skola får integrerade elever, där det är möjligt, uppgifter inom samma område som eleverna som läser enligt grundskolans kursplan i samma klassrum, för att ingå i det gemensamma sammanhanget.

6. Delaktighet i undervisningen 2

 

På vår skola har vi strategier för att ge integrerade elever förutsättningar för att bli delaktiga i grupparbeten och komma till tals i helklass.

7. Gemensamt ansvar

 

På vår skola tar alla berörda lärare ett gemensamt ansvar för att se till att elever som är integrerade får undervisning enligt rätt kursplan och en undervisning som är anpassad efter elevens behov och förutsättningar.

8. Uppföljning

 

På vår skola följer vi upp integrerade elevers resultat och annan måluppfyllelse. Vi följer även upp annan relevant information som påverkar våra integrerade elevers skolsituation.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Förutsättningar 1

Testtext bla bla

2. Förutsättningar 2

Testtext bla bla

3. Planering av undervisningen

Testtext bla bla

4. Forum för samverkan

Testtext bla bla

5. Delaktighet i undervisningen 1

Testtext bla bla

6. Delaktighet i undervisningen 2

Testtext bla bla

7. Gemensamt ansvar

Testtext bla bla

8. Uppföljning

Testtext bla bla