Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din SFI-undervisning!

Det här är ett verktyg för dig som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar i SFI. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med SFI-undervisningen. Verktyget kan ge vägledning i hur er verksamhet kan utvecklas.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se

 

Starta!

1. Våra SFI-lärare är behöriga

Vid vår verksamhet har lärarna behörighet för undervisning inom svenska för invandrare.

 

2. Lärarna får kompetensutveckling

Vid vår verksamhet får lärarna kompetensutveckling som utgår från SFI-utbildningens uppdrag. 

3. Elevens kunskaper och förutsättningar kartläggs

Hos oss görs en kartläggning av varje elevs kunskaper och förutsättningar. Kartläggningen ligger till grund för elevens kursplacering, samt för utbildningens utformning och innehåll.

 

4. Varje elev har en individuell studieplan

För varje elev hos oss finns en individuell studieplan som innehåller uppgifter om den enskilde elevens utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. Den individuella studieplanen utarbetas i samverkan med eleven.

 

5. Lärarna planerar undervisningen

Våra lärare ges möjlighet att planera undervisningen enskilt och tillsammans med kollegorna.

 

6. Undervisningen omfattar minst 15 timmar per vecka

Vår undervisning omfattar minst 15 timmar i veckan i genomsnitt under en fyra veckors period.

 

7. Undervisningen främjar elevens språkutveckling

Vår undervisning innefattar flera och varierande arbetssätt som främjar elevernas språkutveckling.

 

8. Arbetssätten och arbetsformerna individanpassas

Inom vår undervisning individanpassas arbetssätt och arbetsformer för att möta mångfalden av elevernas behov, förutsättningar och långsiktiga mål.

 

9. Elevernas egna upplevelser och erfarenheter används i undervisningen

I syfte att engagera och stimulera elevernas språkutveckling tar vår undervisning vara på elevernas egna upplevelser och intressen.

 

10. Eleverna övar de olika kommunikationsformerna

Våra elever möter en undervisning som ger dem möjlighet att öva på olika kommunikationsformer.

 

11. Eleverna utvecklar sin kompetens kring digitala verktyg och andra medium

Våra elever möter en undervisning som hjälper dem att utveckla sina kompetenser att använda olika digitala verktyg och andra medium för att tillägna sig och bearbeta texter.

 

12. Eleverna får insikt i det egna lärandet

Våra elever utvecklar sin medvetenhet om hur språkinlärning går till och får insikt i sitt eget lärande. Eleverna ska även reflektera över kulturella erfarenheter.

 

13. Elever utan grundläggande läs- och skrivfärdigheter får lära sig det hos oss

Elever som inte är funktionellt litterata eller har annat skriftsystem än det latinska alfabetet får läs- och skrivundervisning hos oss.

 

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Våra SFI-lärare är behöriga

Testtext bla bla

2. Lärarna får kompetensutveckling

Testtext bla bla

3. Elevens kunskaper och förutsättningar kartläggs

Testtext bla bla

4. Varje elev har en individuell studieplan

Testtext bla bla

5. Lärarna planerar undervisningen

Testtext bla bla

6. Undervisningen omfattar minst 15 timmar per vecka

Testtext bla bla

7. Undervisningen främjar elevens språkutveckling

Testtext bla bla

8. Arbetssätten och arbetsformerna individanpassas

Testtext bla bla

9. Elevernas egna upplevelser och erfarenheter används i undervisningen

Testtext bla bla

10. Eleverna övar de olika kommunikationsformerna

Testtext bla bla

11. Eleverna utvecklar sin kompetens kring digitala verktyg och andra medium

Testtext bla bla

12. Eleverna får insikt i det egna lärandet

Testtext bla bla

13. Elever utan grundläggande läs- och skrivfärdigheter får lära sig det hos oss

Testtext bla bla