Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla helheten i yrkesprogrammen

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med helhet och sammanhang i yrkesprogrammen. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se

 

Starta!

1. Planering av undervisning

Jag planerar och genomför min undervisning med utgångspunkt i examensmålen.

 

2. Utvärdering av undervisning

Jag och mina kollegor diskuterar och utvärderar vår undervisning i relation till examensmålen

 

3. Förväntningar på eleven

Eventuella skillnader i förväntningar på eleverna synliggörs och diskuteras i kollegiet.

 

4. Anpassning av undervisning

Jag kan ge konkreta exempel på hur jag arbetar med att anpassa min undervisning till elevernas olika yrkesprogram/yrkesutgångar.

 

5. Kollegial samverkan

Jag samarbetar regelbundet kring min undervisning med någon eller några yrkeslärare/lärare i gymnasiegemensamma ämnen för att bidra till helhet i elevernas utbildning.

 

 

6. Förutsättningar för samverkan

Rektor ger oss lärare förutsättningar att samarbeta med varandra (schema, tid, organisation).

 

7. Ämnesövergripande temaarbeten

Jag arbetar återkommande med ämnesövergripande temaarbeten som bidrar till helhet och sammanhang för eleverna.

 

8. Samverkan med yrkeslärare kring APL

Jag samverkar med yrkeslärare kring planering, genomförande och uppföljning av elevernas arbetsplatsförlagda lärande.

 

9. APL-handledarna förstår sitt uppdrag

Rektor ser till att APL-handledarna har kunskap om sitt uppdrag och vad de förväntas bidra med under elevernas APL.

 

10. Undervisningen återknyter till APL

Jag återknyter i min undervisning till vad eleven har arbetat med under sin APL-period för att bidra till helhet i elevens utbildning.

 

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Planering av undervisning

Testtext bla bla

2. Utvärdering av undervisning

Testtext bla bla

3. Förväntningar på eleven

Testtext bla bla

4. Anpassning av undervisning

Testtext bla bla

5. Kollegial samverkan

Testtext bla bla

6. Förutsättningar för samverkan

Testtext bla bla

7. Ämnesövergripande temaarbeten

Testtext bla bla

8. Samverkan med yrkeslärare kring APL

Testtext bla bla

9. APL-handledarna förstår sitt uppdrag

Testtext bla bla

10. Undervisningen återknyter till APL

Testtext bla bla