Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla ditt skolbibliotek!

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag, för enskilda lärare eller skolbibliotekarier. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur skolbiblioteket används på din skola. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se

 

Starta!

1. Gemensam planering

 

På vår skola planerar skolbibliotekarie och lärare delar av undervisningen tillsammans.

2. Förståelse för varandras uppdrag

På vår skola är lärare och skolbibliotekarie väl insatta i varandras uppdrag och hur man kan arbeta ihop.

3. Resurs i flera ämnen

 

På vår skola är skolbiblioteket en resurs i flera av skolans ämnen.

4. Olika behov

 

På vår skola använder vi skolbiblioteket utifrån elevers och elevgruppers olika behov.

5. Del i värdegrundsarbetet

 

På vår skola är skolbibliotekets verksamhet en del av skolans värdegrundsarbete.

6. Jämställdhet

 

På vår skola är skolbibliotekets verksamhet präglad av ett jämställdhetsperspektiv.

7. Elevinflytande

 

På vår skola har eleverna inflytande över skolbibliotekets verksamhet.

8. Läsförmåga och läsintresse

 

På vår skola stärker skolbiblioteket elevernas läsförmåga och läsintresse.

9. Medier, information och källkritik

 

På vår skola stärker skolbiblioteket elevernas medie- och informationskunnighet samt förmåga att vara källkritiska.

10. Svara mot elevernas behov

 

På vår skola motsvarar skolbibliotekets lokaler, medieinnehåll, bemanning och öppettider elevernas behov.

11. Del i kvalitetsarbetet

 

På vår skola är skolbibliotekets verksamhet en del av skolans kvalitetsarbete.

12. Rektors förväntningar

 

På vår skola har rektor tydligt uttalade förväntningar på att, och hur, lärarna ska använda skolbiblioteket.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Gemensam planering

Testtext bla bla

2. Förståelse för varandras uppdrag

Testtext bla bla

3. Resurs i flera ämnen

Testtext bla bla

4. Olika behov

Testtext bla bla

5. Del i värdegrundsarbetet

Testtext bla bla

6. Jämställdhet

Testtext bla bla

7. Elevinflytande

Testtext bla bla

8. Läsförmåga och läsintresse

Testtext bla bla

9. Medier, information och källkritik

Testtext bla bla

10. Svara mot elevernas behov

Testtext bla bla

11. Del i kvalitetsarbetet

Testtext bla bla

12. Rektors förväntningar

Testtext bla bla