Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din styrkedja!

Skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus för utvecklingsarbetet. Huvudmannen, rektorn och lärarna har alla viktiga roller att spela och det är viktigt att kommunikationen i styrkedjan fungerar väl.

 Kolla din styrkedja! är ett enkelt och användbart verktyg för att reflektera över hur de olika aktörerna i styrkedjan kan samspela.

 Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se.

Lycka till!

 

Starta!

1. Huvudman - dialog

 

Jag som huvudman har en dialog med rektorerna för att jag ska förstå skolan verksamhet och behov. Jag får den information jag behöver. Som huvudman har jag också en dialog med rektorerna om vilka förbättringsåtgärder som behövs på skolorna, och hur de ska genomföras.

2. Huvudman - dokumentation

 

Jag som huvudman ser till att utvecklingsarbetet dokumenteras. Det är ett viktigt led i kommunikationen, dokumentationen gör att andra kan följa vad vi gör.

3. Huvudman - underlag

 

Jag som huvudman ser till att inhämta och efterfråga underlag till exempel om skillnader mellan skolor, skillnader mellan ämnen och skillnader mellan pojkars och flickors resultat.

4. Huvudman - trygghet och studiero

 

Jag som huvudman får information om tryggheten i skolan, men också om de kränkningar som sker i skolan. Finns det speciella mönster? Ibland kanske man måste initiera eller genomföra egna undersökningar. Jag ser till att upplevda kränkningar utreds och att ansvariga vid behov vidtar åtgärder.

5. Huvudman - fördelning av resurser

 

Som kommunal huvudman gör vi en medveten fördelning av resurser mellan skolorna som bygger på analys och kunskap om skolornas situation och förutsättningar. Ett viktigt led är att vi tar reda på vilka olika behov och förutsättningar eleverna har vid våra skolor.

6. Rektor - utvecklingsarbete

 

Jag som rektor leder skolans utvecklingsarbete. En förutsättning är att elever, lärare och övrig personal är delaktiga. Det finns tid för gemensamma diskussioner om vad i elevernas utbildning som fungerar bra, vad vi behöver förbättra för att höja elevernas måluppfyllelse och vad vi behöver göra för att åstadkomma dessa förbättringar.

7. Rektor - lärarnas och elevernas behov

 

Jag tar reda på (och får reda på) lärarnas och elevernas behov i förhållande till skolan. Jag för vidare till huvudmannen för att denne ska få ett bra underlag och för åtgärder som ska avgöras där.

8. Rektor - kommunikativt arbetssätt

 

Jag har ett tydligt och kommunikativt arbetssätt i förhållande till min personal och till eleverna. Jag vet hur medarbetarna upplever mig.

9. Rektor - kollegialt lärande

 

Som rektor skapar jag förutsättningar för och stimulerar till kollegialt lärande bland lärarna. Jag ser till att det finns tillräckligt med tid för detta.

10. Rektor - fördelning av resurser

 

Jag känner till elevernas behov och förutsättningar i min skola, så att jag kan fördela resurser inom skolan.

11. Lärare - anspassa undervisningen

 

Jag känner mina elever och vet vilka förkunskaper och behov de har. Det gör att jag kan anpassa undervisningen efter detta.

12. Lärare - dialog med rektor

  

Jag för vidare till rektor de behov som jag har som lärare och som mina elever har.

13. Lärare - eleverna får påverka

 

Eleverna får möjlighet att påverka undervisningens utformning och innehåll. Genom delaktighet och inflytande kan elevernas behov komma till uttryck och påverka undervisningen.

14. Lärare - särskilt stöd

 

Vi utreder snabbt elevers behov av särskilt stöd när anpassningar inom ramarna för undervisningen inte räcker till.Vi samverkar med elevhälsan, eleven och elevens föräldrar för att stödet ska bli så bra utformat som möjligt.

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Skolinspektionen har för avsikt att fortsätta utveckla Kolla din skola! Av det skälet vill vi gärna få dina synpunkter om verktyget har varit till någon hjälp för dig. Du kan skicka dina synpunkter till webbredaktionen@skolinspektionen.se.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Huvudman - dialog

Testtext bla bla

2. Huvudman - dokumentation

Testtext bla bla

3. Huvudman - underlag

Testtext bla bla

4. Huvudman - trygghet och studiero

Testtext bla bla

5. Huvudman - fördelning av resurser

Testtext bla bla

6. Rektor - utvecklingsarbete

Testtext bla bla

7. Rektor - lärarnas och elevernas behov

Testtext bla bla

8. Rektor - kommunikativt arbetssätt

Testtext bla bla

9. Rektor - kollegialt lärande

Testtext bla bla

10. Rektor - fördelning av resurser

Testtext bla bla

11. Lärare - anspassa undervisningen

Testtext bla bla

12. Lärare - dialog med rektor

Testtext bla bla

13. Lärare - eleverna får påverka

Testtext bla bla

14. Lärare - särskilt stöd

Testtext bla bla