Alla verksamhetstester för skolan

Kolla din skola eller förskola!

Med hjälp av Skolinspektionens verktyg för reflektion så kan du få en bra hjälp med att bedöma kvaliteten inom olika delar av din verksamhet i skolan. När du har gjort dina egna bedömningar så kan du ta fram en rapport vilken du kan använda som ett underlag för ditt fortsatta utvecklingsarbete.

Teman och olika områden

Genom att reflektera en del kring olika påståenden om din verksamhet på skolan så kan du få hjälp med att bedöma kvaliteten och se inom vilka områden den eventuellt behöver utvecklas.

Kolla förskolans arbete med flerspråkiga barn!

Det här är ett verktyg speciellt för dig som finns i förskolans ledning, men även för arbetslag eller för enskilda förskollärare. Det är främst tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni nu arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling på förskolan. Verktyget kan ge er en vägledning i hur verksamheten kan utvecklas och förbättras.

Kolla skolsituationen för integrerade elever på skolan!

Här kan ni kontrollera och reflektera över hur skolsituationen ser ur på er skola för elever mottagna i grundsärskolan men som sen får hela eller delar av sin undervisning inom grundskolan. Verktyget kan ge er en vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Kolla er klagomålshantering!

Det här är främst ett verktyg för dig som är representant för en huvudman. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med hela kedjan i klagomålshanteringen. Verktyget kan ge dig en vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Kolla mottagandet av era nyanlända elever!

Det här verktyget är för dig som arbetar i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera och kontrollera över hur ni arbetar med nyanlända elever på skolan. Verktyget kan ge er en vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Kolla ert skolbibliotek!

Det här är ett verktyg för dig som arbetar i skolans ledning, för lärarlag, för enskilda lärare eller skolbibliotekarier. Det är främst tänkt att vara ett stöd för att ni ska kunna reflektera över hur skolbiblioteket används på er skola. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas och förbättras.

Kolla din styrkedja!

Skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande behöver alltid vara i fokus för utvecklingsarbetet. Huvudmannen, rektorn och lärarna har alla olika men viktiga roller att spela och det är viktigt att kommunikationen i styrkedjan på skolan fungerar väl. ”Kolla din styrkedja” är därför ett enkelt och användbart verktyg för att reflektera över hur de olika aktörerna i styrkedjan kan samspela på bästa sätt.

Kolla helheten i yrkesprogrammen!

Det här är ett verktyg speciellt för dig som finns i skolans ledning, men även för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med helheten och sammanhangen i yrkesprogrammen. Verktyget kan ge er en vägledning i hur verksamheten kan utvecklas och förbättras.

Kolla din betygssättning!

Det här är ett verktyg för dig som arbetar i skolans ledning, men även för lärarlag och enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd där ni kan reflektera över hur betygssättningen fungerar på er skola. Verktyget kan ge er en vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.

Undervisningen

Genom att reflektera kring olika  påståenden om din undervisning så kan du få hjälp med att bedöma kvaliteten på den och se vad som behöver utvecklas.

Kolla din historieundervisning!

Det här är ett verktyg framtaget för att analysera vilken kvalitet din skola har på historieundervisningen. Det här verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag och för enskilda lärare att reflektera över hur historieundervisningen kan utvecklas och förbättras.

Kolla din SFI-undervisning!

Det här är ett verktyg där ni kan analysera vilken kvalitet er skola har på SFI-undervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för er som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare där ni kan reflektera över hur SFI-undervisningen kan utvecklas.

Kolla din teknikundervisning!

Det här är ett verktyg där ni kan analysera vilken kvalitet er skola har på teknikundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för er som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare där ni kan reflektera över hur teknikundervisningen kan utvecklas och förbättras. Det här verktyget har utarbetats av Skolinspektionen i nära samverkan med Skolverket samt Centrum för tekniken i skolan (CETIS) vid Linköpings universitet.

Kolla undervisningen för högpresterande elever!

Det här är ett verktyg avsett för dig som är huvudman, arbetar i skolans ledning eller som undervisar högpresterande elever. Det är framförallt tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med undervisningen för de här eleverna. Verktyget kan ge er en bra vägledning i hur er verksamhet kan utvecklas och förbättras.