Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din skola!

Det här är ett enkelt verktyg för att snabbtesta hur din skolas verksamhet följer författningarnas krav och inte minst elevernas behov. Det kan också ses som en förberedelse inför ett tillsynsbesök från Skolinspektionen. Men tanken är att du ska kunna använda det också vid andra tillfällen, exempelvis som en del av er egen utvärdering av er skolas verksamhet.

Verktyget är i första hand tänkt för dig som finns i skolans ledning. Frågorna utgår från de arbetsområden Skolinspektionen använder i sin tillsyn av grundskola och gymnasieskola. Allt som Skolinspektionen granskar finns dock inte med. Det fullständiga underlaget som Skolinspektionen använder finns på: www.skolinspektionen.se/indikatorer.

Skolinspektionen kan inte på något sätt se vilka bedömningar du gör och har ingen tillgång till det du skriver in i verktyget. När du är klar med genomgången och har gjort dina bedömningar kan du ta fram en rapport för ditt fortsatta arbete.

Om du har frågor om verktyget kan du mejla webbredaktionen@skolinspektionen.se.

Lycka till!

Starta!

1. Undervisning och lärande (del 1)

Undervisningen utgår från och omfattar målen i läroplanen och respektive kursplan för grundskolan, samt för respektive nationellt program och ämnesplaner gällande gymnasieskolan.

Grundskola: Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, 2. Övergripande mål och riktlinjer,
3. Kursplaner

Gymnasieskola: 16 kap. 6§ skollagen, Förordning om examensmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 2010:14, 4 kap. 1 § gymnasieförordningen, Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.1. Kunskaper

2. Undervisning och lärande (del 2)

Undervisningen innebär ett aktivt lärarstöd för eleverna.

Grundskola: 3 kap. 3 § skollagen; 5 kap. 2 § skolförordningen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.2 Kunskaper

Gymnasieskola: 3 kap. 3 § skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.1 Kunskaper

3. Undervisning och lärande (del 3)

I undervisningen tas hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

Grundskola: 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.2. Kunskaper

Gymnasieskola: 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer,
2.1. Kunskaper

4. Undervisning och lärande (del 4)

Lärarna stärker elevernas vilja att lära och deras tillit till den egna förmågan.

Grundskola: Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.2. Kunskaper

Gymnasieskola: Lgy 11 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.1 Kunskaper

5. Undervisning och lärande (del 5)

Lärarna ser till att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.

Grundskola: Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Gymnasieskola: Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

6. Extra anpassningar och särskilt stöd

Ansvariga på skolan ger eleven skyndsamt stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Grundskola och gymnasieskola: 3 kap. 5a § skollagen

7. Extra anpassningar och särskilt stöd (del 2)

När det gäller särskilt stöd följs insatta åtgärder upp och utvärderas.

Grundskola och gymnasieskola: 3 kap. 9 § skollagen

8. Bedömning och betygssättning (del 1)

Läraren utvärderar elevernas kunskaper utifrån de nationella kunskapskraven.

Grundskola: 10 kap. 19–20 §§ skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer,
2.7 Bedömning och betyg

Gymnasieskola: 15 kap. 24 § skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer,
2.5 Bedömning och betyg

9. Bedömning och betygssättning (del 2)

Läraren utnyttjar vid bedömning och betygssättning all tillgänglig information om elevernas kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven, och gör en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Grundskola: 9 kap. 20 § skolförordningen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.7 Bedömning och betyg

Gymnasieskola: 15 kap. 24 § skollagen, 8 kap. 3 § gymnasieförordningen, Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.5 Bedömning och betyg

10. Bedömning och betygssättning (del 3)

Eleven och elevens vårdnadshavare informeras om elevens utveckling.

Grundskola: 3 kap. 4 § och 10 kap. 12 § skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer,
2.7 Bedömning och betyg

Gymnasieskola: 3 kap. 4 § och  15 kap. 20§ skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer,
2.5 Bedömning och betyg

11. Trygghet och studiero (del 1)

Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Grundskola och gymnasieskola: 5 kap. 3 § skollagen

12. Trygghet och studiero (del 2)

Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.

Grundskola och gymnasieskola: 6 kap. 6–10 §§ skollagen

13. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 1)

Lärarna vid skolenheten har legitimation och är behöriga för den undervisning de bedriver, om de inte omfattas av något av undantagen från dessa krav. 

Grundskola och gymnasieskola: 2 kap. 13 och 17–18 §§ skollagen samt 33 § införandelagen

14. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 2)

Lärarna vid skolenheten samverkar med varandra i arbetet med att nå utbildningsmålen.

Grundskola: Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.2 Kunskaper

Gymnasieskola: Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.1 Kunskaper

15. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 3)

Det bedrivs ett förebyggande värdegrundsarbete för att skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet.

Grundskola: Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, God miljö för utveckling och lärande, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.1 Normer och värden

Gymnasieskola: Lgy 11, 1. Skolans värdegrund och uppgifter, Grundläggande värden, Förståelse och medmänsklighet, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.2 Normer och värden

16. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 4)

Elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Grundskola och gymnasieskola: 2 kap. 25 § skollagen

17. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 5)

Den studie- och yrkesorienterande verksamheten tillgodoser elevernas behov av vägledning inför elevernas val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.

Grundskola: 2 kap. 29 § skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar

Gymnasieskola: 2 kap. 29 § skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv, 2.6 Rektorns ansvar

18. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 6)

Skolbiblioteket används för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling.

Grundskola: 2 kap. 36 § skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar

Gymnasieskola: 2 kap. 36 § skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar

19. Styrning och utveckling av verksamheten (del 1)

Rektorn följer upp skolenhetens kunskapsresultat samt trygghet och studiero. Uppföljningen genomförs i relation till de nationella målen och dokumenteras.

Grundskola: 1 kap. 4 §, 4 kap. 4–6 §§ och 5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar

Gymnasieskola: 1 kap. 4 §, 4 kap. 4–6 §§ och 5 kap. 3 § skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.5 Rektorns ansvar

20. Styrning och utveckling av verksamheten (del 2)

Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa.

Grundskola: 4 kap. 4–7 §§ skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar

Gymnasieskola: 4 kap. 4–7 §§ skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.5 Rektorns ansvar

21. Styrning och utveckling av verksamheten (del 3)

Personalen vid skolenheten ges möjlighet till den kompetensutveckling, som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

Grundskola: 2 kap. 34 § skollagen; Lgr 11, 2.8 Rektorns ansvar

Gymnasieskola: 2 kap. 34 § skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.5 Rektorns ansvar

22. Styrning och utveckling av verksamheten (del 4)

Rektorn fördelar resurser inom skolenheten efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Grundskola: 2 kap. 10 § skollagen; Lgr 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar

Gymnasieskola: 2 kap. 10 § skollagen; Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.5 Rektorns ansvar

Resultatsida

Resultatsidan ger dig en överblick över dina egna bedömningar och en sammanställning av vad du har skrivit. Skolinspektionen kan inte se eller på något sätt få tillgång till det du skrivit in.

Du kan skriva ut resultatet men inte spara det på din dator. Vilken färg dominerar i ditt resultat? Klicka här om du vill fundera över resultatet.

Skolinspektionen har för avsikt att fortsätta utveckla Kolla din skola! Av det skälet vill vi gärna få dina synpunkter om verktyget har varit till någon hjälp för dig. Du kan skicka dina synpunkter till webbredaktionen@skolinspektionen.se.

Tips!

I många webbläsare kan du spara sidan som en PDF genom att först välja "skriv ut" och sedan "PDF".

Egna anteckningar

1. Undervisning och lärande (del 1)

Testtext bla bla

2. Undervisning och lärande (del 2)

Testtext bla bla

3. Undervisning och lärande (del 3)

Testtext bla bla

4. Undervisning och lärande (del 4)

Testtext bla bla

5. Undervisning och lärande (del 5)

Testtext bla bla

6. Extra anpassningar och särskilt stöd

Testtext bla bla

7. Extra anpassningar och särskilt stöd (del 2)

Testtext bla bla

8. Bedömning och betygssättning (del 1)

Testtext bla bla

9. Bedömning och betygssättning (del 2)

Testtext bla bla

10. Bedömning och betygssättning (del 3)

Testtext bla bla

11. Trygghet och studiero (del 1)

Testtext bla bla

12. Trygghet och studiero (del 2)

Testtext bla bla

13. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 1)

Testtext bla bla

14. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 2)

Testtext bla bla

15. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 3)

Testtext bla bla

16. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 4)

Testtext bla bla

17. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 5)

Testtext bla bla

18. Förutsättningar för lärande och trygghet (del 6)

Testtext bla bla

19. Styrning och utveckling av verksamheten (del 1)

Testtext bla bla

20. Styrning och utveckling av verksamheten (del 2)

Testtext bla bla

21. Styrning och utveckling av verksamheten (del 3)

Testtext bla bla

22. Styrning och utveckling av verksamheten (del 4)

Testtext bla bla